Christine Brockmeyer’s story about her personal (non) experiences with computers in education

I strongly recommend reading this blog post by Christine Brockmeyer on her personal (non) experiences with computers in education. Dat Erliefniss mam Computer am “Communication visuelle” Kuer wat d’Christine eis héi beschréift, weisst ganz schein, dass de fait de Computer als creation tool anzesetzen direkt, quasi automatesch och eng aaner…